Điều khoản sử dụng

- Sau khi mua các tài khoản trên web xin hãy đổi thông tin

- Admin không hỗ trợ và bảo hành trong trường hợp bạn làm mất tài khoản, hoặc đưa tài khoản cho người khác